Politiek & Samenleving

Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.
Politiek & Samenleving

Discussie platform voor een vrije samenleving

Nicknames (gebruikersnamen) worden niet prijs gesteld op dit forum. Van ieder lid wordt in principe verwacht de eigen werkelijke naam te gebruiken. Liefst voorzien van een heldere 'pasfoto' als avater. (300 x 400)

3 plaatsers

  Libertarische Partij - Partijprogramma

  Beheerder
  Beheerder
  Admin


  Aantal berichten : 389
  Registratiedatum : 08-01-09
  Leeftijd : 64
  Woonplaats : Coyhaique, Chile

  Libertarische Partij - Partijprogramma Empty Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bericht van Beheerder wo aug 22 2012, 14:56  Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bron: libertarischepartij.nl

  PREAMBULE

  Als libertariërs streven wij naar een vrije wereld; een wereld waarin niemand wordt gedwongen zijn of haar leven en eigendom op te offeren ten gunste van anderen.
  Wij menen dat respect voor individuele rechten een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende wereld, dat geweld en fraude moeten worden verbannen uit menselijke relaties, en dat vrede en welvaart alleen door vrijheid gerealiseerd kunnen worden.

  Vanuit die overtuiging verdedigen wij het recht van ieder mens om welke vreedzame activiteit dan ook te ontplooien, en verwelkomen wij de verscheidenheid die vrijheid met zich meebrengt. De wereld die wij trachten op te bouwen is er een waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken, zonder tussenkomst van de overheid of een andere autoritaire macht.

  In de volgende hoofdstukken hebben wij onze basisprincipes uiteengezet en verscheidene politieke standpunten opgenoemd die van die principes zijn afgeleid.

  Deze specifieke standpunten vertegenwoordigen echter niet ons doel. Ons doel is niets meer of minder dan een vrije wereld tijdens ons leven, en met dit doel voor ogen nemen wij deze standpunten in.

  PRINCIPEVERKLARING

  Wij, de leden van de Libertarische Partij, dagen de cultus van de almachtige staat uit en verdedigen de rechten van het individu.

  Wij zijn van oordeel dat alle individuen het alleenrecht hebben over hun eigen leven, en het recht hebben te leven op de wijze die zij verkiezen zolang zij niet op gewelddadige wijze inbreuk maken op de gelijke rechten van anderen om te leven op de wijze die deze anderen verkiezen.

  Overheden hebben door de geschiedenis heen meestal gewerkt vanuit het tegenovergestelde principe dat de staat het recht heeft te beschikken over het leven van individuen en de vruchten van hun arbeid. Alle politieke partijen, met uitzondering van de Libertarische Partij, geven de overheid het recht om het leven van individuen te regelen en de vruchten van hun arbeid af te nemen zonder hun toestemming.

  Wij daarentegen ontkennen het recht van de overheid om dat te doen en zijn van oordeel dat overal waar overheden zijn, zij niet de rechten van het individu mogen schenden, namelijk:

  • Het recht om te leven – dienovereenkomstig ondersteunen wij het verbod op het initiëren van geweld tegen anderen;

  • Het recht om vrijheid van meningsuiting te hebben – dienovereenkomstig wijzen wij alle pogingen van de overheid af om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers in te perken, evenals elke vorm van censuur van overheidswege;

  • Het recht om eigendom te hebben – dienovereenkomstig wijzen wij elke overheidsinmenging in privé-eigendom af, zoals verbeurdverklaring, nationalisatie, en onteigening, en ondersteunen het verbod op roof, huisvredebreuk, fraude en bedrog.

  • Het recht om zichzelf te verdedigen – dienovereenkomstig erkennen wij dat het enige gewettigde gebruik van geweld is in de verdediging van de individuele rechten – leven, vrijheid en rechtmatig verkregen eigendom – tegen agressie. Dit recht is onafscheidelijk verbonden met het individu, dat kan overeenkomen gesteund te worden door elk ander individu of een groep van individuen.


  Daar overheden, waar die bestaan, deze individuele rechten niet mogen schenden, wijzen wij elke inmenging van de overheid in vrijwillige en contractuele betrekkingen tussen individuen onderling af.
  Mensen mogen niet worden gedwongen hun leven of eigendom op te offeren ten gunste van anderen. Zij moeten vrijgelaten worden door de overheid om met elkaar om te gaan als vrije personen; het dan resulterende economische systeem, het enige dat verenigbaar is met de bescherming van individuele rechten, is de vrije markt.

  III. BINNENLANDSE PROBLEMEN

  Huidige problemen op gebieden als energie, milieuvervuiling, gezondheidszorg, verloederende steden, en armoede worden niet opgelost door de overheid, maar worden juist hoofdzakelijk door haar veroorzaakt. De verzorgingsstaat, naar men veronderstelt bedoeld om de armen te helpen, is in werkelijkheid een groeiende en parasitaire last op de schouders van alle productieve mensen, en levert voor de armen zelf meer nadeel dan voordeel op.

  1. ENERGIE

  Wij zijn tegen alle overheidsregulering van energieprijzen en -productie. Wij wijzen alle overheidssubsidies voor energieonderzoek, -ontwikkeling, en -exploitatie af.
  Wij zijn tegen alle overheidsplannen voor energiebehoud door heffingen, subsidies of regulering. Alle energievoorraden in staatseigendom moeten worden geprivatiseerd. Eventuele schaarste van een energievorm in de toekomst leidt dan nu reeds tot hogere prijzen en maakt investeren in alternatieve energievormen interessant.

  Wij wijzen iedere overheidsbeperking en/of -stimulering van specifieke energievormen af.

  Wij zijn tegen alle directe en indirecte overheidsparticipatie in de kernenergie-industrie – subsidies en onderzoek inbegrepen. Volledige aansprakelijkheid – niet de overheid – moet de kernenergie-industrie reguleren. Daarom zijn wij tegen wetten die de aansprakelijkheid voor nucleaire ongelukken beperken of de belastingbetaler hiervoor op laten draaien. De kernenergie-industrie moet de toets van de vrije markt ondergaan.

  Wij zijn voor het creëren van een vrije markt in olie en aardgas door privatisering van de ondergrondse olie- en aardgasvoorraden, en door het afschaffen van alle overheidsregulering van de aardgas- en olie-industrie.

  2. MILIEUVERVUILING

  Vervuiling van het eigendom van een ander is een schending van zijn eigendomsrecht. De overheid geeft aan vervuilers het recht om te vervuilen zonder de verplichting tot volledige schadevergoeding aan de slachtoffers, uit het oogpunt van “het algemeen belang”, en vaak doet zij dit zelfs in de vorm van vergunningen om niet alleen staatseigendom (bijvoorbeeld de rivieren) maar ook eigendom van burgers te vervuilen. Wij zijn voor de ontwikkeling van een objectief rechtsstelsel dat eigendomsrechten definieert in lucht en water, en voor de privatisering van alle grond en wateren in staatseigendom. Wij vinden dat slachtoffers van milieuvervuiling, of dit nu via de lucht, het water, straling, of geluidsoverlast plaatsvindt, recht hebben op een schadevergoeding van de vervuiler. Volledige aansprakelijkheid – niet de overheid – moet de vervuiling van het milieu reguleren.

  Problemen met chemisch afval zijn ontstaan door overheidsbeleid dat aansprakelijkheid loskoppelt van eigendom. In plaats van de belastingbetaler te dwingen om te betalen voor het opruimen van chemisch afval moeten individuele landeigenaren, of in het geval van bedrijven de verantwoordelijke directie en werknemers, volledig aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door hun eigendom. Het door een eigenaar verlaten hebben van een stuk land betekent niet dat deze ontslagen is van de verantwoordelijkheid voor eigen daden. Wij zijn tegen milieuheffingen die alle consumenten en bedrijven treffen, ongeacht hun gedrag. Dit betekent immers het heffen van een ordinaire belasting, dat geen enkel milieudoel dient.

  3. BESCHERMING VAN DE CONSUMENT

  Wij zijn voor strenge en doeltreffende wetten tegen fraude en verkeerde voorstelling van zaken. Wij zijn echter tegen paternalistische reguleringen die aan consumenten de wet voorschrijven, prijzen en normen voorschrijven voor producten, of op andere wijze het nemen van risico’s of vrije keuze beperken.
  Wij zijn tegen alle wetgeving “ter bescherming van de consument” die vrijwillige handel aantast. Wij bepleiten afschaffing van alle wetten die het adverteren van prijzen, producten, of diensten verbieden of beperken. Wij wijzen in het bijzonder wetten af die individuen verplichten om uitrusting “ter zelfbescherming” te kopen of gebruiken, zoals veiligheidsgordels of valhelmen. Wij zijn tegen het inperken van het recht van fabrikanten om op niet-frauduleuze wijze hun producten aan te prijzen.

  Wij zijn in het bijzonder tegen overheidsregulering van de prijs, sterkte, of hoeveelheid die mag worden geproduceerd of gekocht, van medicijnen, drugs, of andere consumentengoederen. Er moeten geen wetten zijn die bepalen welke stoffen (nicotine, alcohol, hallucinogenen, narcotica, kunstmatige zoetstoffen, vitamine-aanvullingen, of andere middelen) een persoon mag innemen of op andere wijze gebruiken.

  4. ONDERWIJS

  Wij staan een volledige scheiding tussen onderwijs en staat voor. Staatsscholen leiden tot de indoctrinatie van kinderen en tasten de vrije keuze van individuen aan. Overheidseigendom, -bestuur, -regulering, en -subsidiëring van scholen en universiteiten moet beëindigd worden.
  Wij zijn voor het afschaffen van belastingheffing bij onderwijsinstellingen.
  Jongeren die absoluut niet gemotiveerd zijn om te leren of te studeren mogen daartoe niet worden gedwongen. Aan hen moet de vrijheid worden gegeven de studie voor kortere of langere tijd of zelfs voorgoed te staken.

  5. BEVOLKINGSPOLITIEK

  Wij zijn voor een einde aan alle subsidies voor het krijgen van kinderen die in onze huidige wetten zijn ingebouwd – kinderbijslag en door belastinggeld gefinancierde voorzieningen voor kinderen inbegrepen. Wij dringen aan op de afschaffing van speciale belastingen voor alleenstaanden.

  6. MOBILITEIT

  Overheidsinterventie in de mobiliteit wordt gekarakteriseerd door monopolistische beperkingen en grote inefficiëntie. Daarom zijn wij voor het afschaffen van alle overheidsinstellingen die zich bezighouden met mobiliteit en voor het overdragen van hun rechtmatige functies aan concurrerende particuliere bedrijven. Wij zijn voor privatisering van luchthavens, spoorwegen, waterwegen, openbare wegen, en het openbaar vervoer.

  Totdat de overheidsinterventie in de infrastructuur en mobiliteit beëindigd is staan wij als overgangsmaatregel directe afschaffing van alle belastingen op de automobiliteit voor, met voorlopige uitzondering van tolheffing en de brandstofaccijns voor zover nodig voor de financiering van de aanleg en het onderhoud van openbare wegen, evenals herroeping van de snelheidslimieten op openbare snelwegen; verder zijn wij voor een onmiddellijk einde aan de overheidsregulering van particuliere vervoersorganisaties en aan overheidsbegunstiging van vervoersbedrijven; in het bijzonder zijn wij voor afschaffing van alle wetten die de concurrentie beperken zoals het verlenen van monopolies aan bus- en taxibedrijven, of andere groepen bedrijven.

  7. WERKLOOSHEID EN SOCIALE ZEKERHEID

  Fiscale en monetaire overheidsmaatregelen die kunstmatige economische groei kweken garanderen een uiteindelijke stijging van de werkloosheid in plaats van deze in te dammen. Wij zijn voor het onmiddellijke stopzetten van dit beleid, evenals van elke andere poging van de overheid om de werkloosheidscijfers te beïnvloeden.

  Wij zijn voor het afschaffen van alle reguleringen die het vinden van werk belemmeren, zoals het minimumloon, het algemeen verbindend verklaren van CAO’s, het voorschrijven van arbeidsomstandigheden, en overheidsbeperkingen bij de oprichting van particuliere kinderopvangcentra. Wij betreuren de door de overheid aangemoedigde gedwongen pensionering, die de ouderen van hun vrijheid om te werken berooft.

  Wij streven naar afschaffing van het vergunningenstelsel dat mensen ervan weerhoudt om het beroep te kiezen dat zij willen. Wij zijn voor afschaffing van alle overheidsvoorschriften die de toegang tot welk beroep dan ook beperken, zoals die in onderwijs en de advocatuur, of de uitoefening ervan reguleren. Geen werkende mag wettelijk worden bestraft voor gebrek aan diplomering, en geen consument mag wettelijk ervan worden weerhouden om ongediplomeerden in te huren.

  Wij zijn voor privatisering van het sociale zekerheidsstelsel omdat het huidige stelsel gebaseerd is op dwang, uitermate inefficiënt is, fraude in de hand werkt, voor iedereen dezelfde voorwaarden en premies voorschrijft, en in combinatie met het minimumloon werkloosheid veroorzaakt, onder meer door het grote verschil tussen loonkosten en netto lonen. In een vrije markt kunnen mensen zichzelf op vrijwillige basis verzekeren bij particuliere verzekeringsmaatschappijen, die vanwege onderlinge concurrentie gemotiveerd zijn om fraude te bestrijden, tegen polisvoorwaarden en bijbehorende premies die zij zelf uitzoeken. Ook ongeboren kinderen kunnen op deze wijze verzekerd worden. De juiste opvang voor onverzekerde mensen die hulp nodig hebben bestaat uit de vrijwillige inspanningen van particuliere instanties en individuen. Om problemen in de overgangsfase te voorkomen zijn wij voor het afkopen van opgebouwde rechten, te financieren met de opbrengst van de privatisering van staatseigendommen.

  8. GEZONDHEIDSZORG

  Wij zijn voor de volledige scheiding van gezondheidszorg en staat. Het recht van het individu op zelfbehandeling erkennend streven wij naar de afschaffing van alle overheidsbeperkingen van het recht van individuen om alternatieve geneeswijzen te volgen. Individuen moeten vrij zijn om in zee te gaan met geneesheren van hun keuze voor alle medische dienstverlening. Wij wijzen iedere overheidsinbreuk op de relatie geneesheer-patiënt door regulerende instanties af.

  Wij wijzen iedere vorm van een verplichte volksverzekering voor ziektekosten af. Wij zijn voor afschaffing van het verbod op reclame voor medische diensten op doktersverwijzing en voor producten op recept. Verder zijn wij voor afschaffing van wetten die recepten vereisen voor de verkoop van medicijnen of andere medische artikelen.

  Wij veroordelen pogingen van de overheid om een medische orthodoxie op te leggen aan de samenleving. Wij zijn tegen vergunningenstelsels voor artsen die de kosten van de gezondheidszorg doen stijgen terwijl er een door de overheid opgelegd monopolie van artsen ontstaat.

  Omdat het lichaam van een mens zijn of haar eigendom is zijn wij voor afschaffing van het verbod op de koop en verkoop van lichaamsdelen. In de huidige situatie gaan veel mensen onnodig dood door het tekort aan donororganen en worden tegelijkertijd in sommige landen mensen vermoord om hun organen.

  Wij zijn voor deregulering van de bedrijfstak der ziektekostenverzekeraars. Wij zijn tegen wetten die de contractvrijheid van patiënten en dienstverleners in de gezondheidszorg beperken, of hen dwingen medische diensten te verlenen in (nood)situaties.
  Wij zijn tegen de regulering van geneesmiddelen, omdat individuen de vrijheid moeten hebben die geneesmiddelen te gebruiken die zij willen. Wij verdedigen ook op dit terrein het recht op vrije samenwerking – het recht om niet samen te werken inbegrepen.

  Wij veroordelen pogingen om de vooruitgang van de wetenschap tegen te gaan door wettelijke beperkingen van wetenschappelijk onderzoek. Wij eisen een einde aan het overheidsbeleid om individuen te dwingen zich te onderwerpen aan medische experimenten, behandelingen of onderzoeken.

  9. EUTHANASIE

  Omdat alle individuen volledige verantwoordelijkheid en zeggenschap over hun eigen leven moeten hebben steunen wij het recht van ieder mens om zijn leven te beëindigen. Wij steunen het recht van het individu om een testament te maken of een volmacht te geven waarin hij verklaart op welke wijze hij behandeld moet worden en wat er met zijn stoffelijk overschot moet gebeuren. Wanneer deze ontbreken en het individu niet zelf kan kiezen (b.v. in geval van coma) moet de beslissing worden genomen door die persoon of personen die het individu duidelijk zou verkiezen, met die begeleiding die zij wensen. In overeenstemming met het non-agressie principe mag geen individu worden gedwongen om door te gaan of te stoppen met levensverlengende verzorging. Dit recht geeft een individu niet het recht om artsen of anderen te dwingen om hem te helpen bij het beëindigen van zijn leven of bij het kunstmatig verlengen van zijn leven.

  10. HET GEBRUIK VAN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN

  Het beheer van natuurlijke rijkdommen is de verantwoordelijkheid en het recht van de rechtmatige eigenaren daarvan. Wij zijn tegen overheidsinmenging op dit vlak door onteigening, bestemmingsplannen, bouwvoorschriften, huurbescherming, regionale planning, stedelijke vernieuwing, of de aankoop van land met belastinggeld. Dit beleid schendt eigendomsrechten, discrimineert tegen minderheden, creëert woningnood, en leidt tot hogere huren en huizenprijzen.
  Wij zijn voor de invoering van een efficiënt en rechtmatig stelsel van eigendomsrechten op water, geldend voor zowel oppervlaktewater als grondwater, en voor privatisering van alle wateren in staatseigendom. De bestemming van water moet worden bepaald door onbeperkte concurrentie en ongereguleerde prijzen.

  Wij zijn voor de privatisering van de watervoorziening. Ook zijn wij voor privatisering van de waterschappen en afschaffing van hun bevoegdheid om belasting te heffen.

  Wij zijn voor de privatisering van het Staatsbosbeheer, staatsnatuurreservaten, staatsrecreatiegebieden, en al het overige land in staatseigendom.

  11. LANDBOUW

  De Nederlandse landbouw, die ons en vele anderen voedsel verschaft, is ondergeploegd door overheidsinmenging. Overheidssubsidies, -regulering, en belastingen hebben schaalvergroting aangemoedigd. Minimumprijzen hebben tot melkplassen en boterbergen geleid, die men in plaats van herroeping van het beleid met nog meer regulering in de vorm van verplichte productiebeperkingen heeft getracht op te lossen.
  De problemen in de landbouw zijn echter niet onoplosbaar. Overheidsbeleid kan worden teruggedraaid. Boeren evenals consumenten moeten vrij zijn van de bemoeienis en contraproductieve maatregelen van de overheid – vrij zijn om te verbouwen, te verkopen en te kopen wat zij willen, in de hoeveelheid die zij willen, wanneer zij willen. Drie stappen kunnen direct gezet worden:

  • Afschaffing van het Ministerie van Landbouw en Visserij;

  • Afschaffing van alle landbouwregulering – minimumprijzen, subsidies, en productiebeperkingen inbegrepen;

  • Afschaffing van successierechten.


  12. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

  Wij zijn voor afschaffing van wetten die arbeidsomstandigheden reguleren. Deze wetten zijn hoogst paternalistisch en tasten de contractvrijheid van zowel werkgever als werknemer aan. Zonder deze wetten kunnen werknemers met werkgevers vrij onderhandelen, en daarbij aangeven of zij de voorkeur geven aan hogere lonen in plaats van betere arbeidsomstandigheden, of andersom. Nu maakt de overheid deze keuze voor hen, en dwingt werknemers genoegen te nemen met lagere lonen dan zij hadden gewild. Ook hebben deze wetten een stijging van de werkloosheid tot gevolg.

  13. VERKIEZINGEN

  Wij veroordelen pogingen om politieke partijen onder controle van de overheid te brengen, aangezien dit een schending van de vrijheid van vereniging zou betekenen. Als particuliere vrijwillige organisaties moet aan politieke partijen worden toegestaan hun eigen regels en procedures te bepalen.
  Ook veroordelen wij pogingen om belastingbetalers te dwingen om verkiezingscampagnes te subsidiëren van politici die zij niet wensen te steunen, of vrijwillige steun aan kandidaten of partijen te onderdrukken door een maximum donatie in te voeren, onder het mom van verkleining van de afhankelijkheid van belangengroeperingen. Zulke wetten zijn bijzonder gevaarlijk omdat zij de overheid in staat stellen de verkiezing van haar eigen bestuurders te manipuleren, en daarmee de verantwoording, die zij schuldig is aan de burgers, nog verder te verkleinen.
  Beheerder
  Beheerder
  Admin


  Aantal berichten : 389
  Registratiedatum : 08-01-09
  Leeftijd : 64
  Woonplaats : Coyhaique, Chile

  Libertarische Partij - Partijprogramma Empty Re: Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bericht van Beheerder wo aug 22 2012, 15:26  Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bron: libertarischepartij.nl

  I. INDIVIDUELE RECHTEN EN BURGERLIJKE ORDE

  Er bestaat geen conflict tussen burgerlijke orde en individuele rechten. Beide concepten zijn gebaseerd op hetzelfde fundamentele principe: dat geen individu, groep of overheid geweld mag initiëren tegen een ander individu, een andere groep of een andere overheid.

  1. VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

  Leden van de Libertarische Partij staan geen enkele praktijk noodzakelijkerwijs voor welke door ons beleid zou worden gelegaliseerd (zoals druggebruik), noch vergoelijken zij deze. Deze afwezigheid van morele goedkeuring of afkeuring is opzettelijk: individuele rechten moeten worden erkend; het is aan het desbetreffende individu om te oordelen over de juistheid van een vreedzame activiteit. Persoonlijke verantwoordelijkheid wordt ontmoedigd door een samenleving die stelselmatig mensen de mogelijkheid ontneemt deze te dragen. Het libertarische beleid schept een samenleving waarin mensen vrij zijn om hun eigen beslissingen te nemen en daarvan te leren. Het vrijwillig nemen van een beslissing impliceert verantwoordelijkheid voor de consequenties van die beslissing.

  2. MISDAAD

  Het voortdurende hoge aantal misdaden – en het bewezen onvermogen van de overheid om er iets aan te doen – vormt een bedreiging voor het leven, geluk en eigendom van de bevolking. Tegelijkertijd ondermijnen de schendingen van de rechten van het individu door de overheid het rechtsgevoel van de burger met betrekking tot de misdaad. De juiste manier om misdaad te bedwingen is door het consequent en onpartijdig afdwingen van wetten die individuele rechten beschermen. Wetten die betrekking hebben op “slachtofferloze misdaden” dienen herroepen te worden omdat zulke wetten zelf de rechten van het individu aantasten en juist echte misdaden oproepen. Wij verwelkomen de trend in de richting van particuliere beveiligingsdiensten.

  3. SLACHTOFFERLOZE MISDADEN

  Omdat alleen daden die een inbreuk vormen op andermans lichaam of eigendom terecht misdaden kunnen worden genoemd, moedigen wij de herroeping aan van alle wetten die “misdaden” zonder slachtoffers creëren. In het bijzonder bepleiten wij:

  • Herroeping van alle wetten die de productie, de verkoop, het bezit, of het gebruik van drugs verbieden of een medisch recept verplicht stellen voor de aankoop van vitaminen, medicijnen, drugs of soortgelijke stoffen;
  • Herroeping van alle wetten die prostitutie reguleren of verbieden;

  • Herroeping van alle wetten die het gokwezen reguleren of verbieden;

  • Herroeping van alle wetten die het recht om zichzelf te doden aantasten. Zij vormen een inbreuk op het ultieme beschikkingsrecht van een individu ten aanzien van zijn of haar eigen leven.


  4. RECHTEN VAN DE VERDACHTE

  Totdat bewezen is dat iemand schuldig is aan het plegen van een misdaad dienen zijn individuele rechten volledig gerespecteerd te worden. Derhalve wijzen wij uitholling van de wettelijke bescherming van deze rechten af.
  Wij streven naar volledige vergoeding van alle schade toegebracht aan hen die gearresteerd, berecht, gevangen gezet of op andere wijze benadeeld zijn tijdens een strafrechtelijke vervolging die niet leidt tot veroordeling.

  5. GERECHTIGHEID VOOR HET INDIVIDU

  Het huidige stelsel van strafrecht is vrijwel uitsluitend gebaseerd op bestraffing met weinig aandacht voor het slachtoffer. Wij streven er naar dat de schade aan het slachtoffer volledig door de dader vergoed wordt.
  Wij wijzen het vervolgen van individuen voor het uitoefenen van hun recht om zichzelf te verdedigen af. Wij bevestigen het persoonlijke recht van het houden en dragen van wapens. We verzetten ons tegen alle wetten en maatregelen op landelijk, provinciaal, en gemeentelijk niveau die de registratie of de beperking vereisen van het eigendom, de vervaardiging, de overdracht, en de verkoop van vuurwapens of munitie.

  Wij zijn tegen alle verzekeringswetten die slachtoffers het recht ontnemen de schade te verhalen op de verantwoordelijken. Ook steunen wij het recht van het slachtoffer de dader genade te schenken, behalve in het geval van bedreigingen die met dit doel tegen het slachtoffer zijn geuit.

  Wij juichen de groei van private geschillenarbitrage door wederzijds aanvaarde arbiters toe.

  6. INDIVIDUELE SOEVEREINITEIT

  Het enige rechtmatige gebruik van geweld is ter verdediging van individuele rechten – leven, vrijheid en rechtmatig verkregen eigendom – tegen agressie door geweld, diefstal of fraude. Dit recht berust bij het individu, dat – met zijn toestemming – geholpen mag worden door ieder ander individu of door een groep van individuen.
  Het recht om zich te verdedigen geldt ook tegen agressieve daden van de overheid. Wij zijn voor het afschaffen van alle wettelijke beperkingen die inhouden dat de staat niet mag worden aangeklaagd of niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar daden.

  7. OVERHEID EN GEESTELIJKE GEZONDHEID

  Wij wijzen de onvrijwillige opname of behandeling van onschuldigen in een psychiatrische inrichting af.
  Wij zijn voor een onmiddellijk einde aan het uitgeven van belastinggeld voor welke psychiatrische, psychologische, of gedragsonderzoeken of -behandelingen dan ook.

  Wij zijn voor een einde van het aanvaarden van verminderde toerekeningsvatbaarheid of van ontoerekeningsvatbaarheid als grond voor het ontslaan van schuldigen van hun verantwoordelijkheid als het plegen van een misdaad met voorbedachte rade is bewezen.

  8. VRIJHEID VAN COMMUNICATIE

  Wij verdedigen het recht van individuen op onbeperkte vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, en steunen het recht van individuen om anders te denken dan de overheid zelf. Volledige vrijheid van meningsuiting is alleen mogelijk als deel van een stelsel van volledige eigendomsrechten. De vrijheid om de eigen stem te gebruiken, de vrijheid om een zaal af te huren, de vrijheid om een drukpers, een zender, of middelen tot het ontvangen van signalen te bezitten, zoals antennes en soortgelijke op eigendom gebaseerde vrijheden, zijn precies diegenen waaruit vrijheid van communicatie bestaat. Tegelijkertijd vinden wij dat vrijheid van communicatie om de eigen ideeën te verspreiden zich niet uitstrekt tot het gebruik van andermans eigendom zonder toestemming van de eigenaar.
  Wij zijn voor een vrij en ongecensureerd internet. Wij wijzen overheidsbemoeienis inzake de diensten van internetproviders af.

  Wij wijzen iedere inperking van de vrijheid van meningsuiting door overheidscensuur, -regulering, of -controle van de media af. Wij wijzen het muilkorven van de verslaggeving van strafzaken af – de persvrijheid mag niet worden aangetast om het rechtssysteem te gerieven.

  Wij zijn voor het afschaffen van de Mediawet en het privatiseren van de radio- en tv-frequenties. Wij wijzen overheidseigendom van of subsidies aan welke communicatieorganisatie dan ook af.

  Afschaffing van al deze reguleringen voor de media zal de weg vrijmaken voor verscheidenheid en vernieuwing. Wij zullen niet tevreden zijn voordat het recht op vrije meningsuiting gerespecteerd wordt en uitgebreid wordt tot het beschermen van volledige en onvoorwaardelijke vrijheid van communicatie.

  9. VRIJHEID VAN GODSDIENST

  Wij verdedigen het recht van individuen om deel te nemen aan of zich te onthouden van welke religieuze activiteit dan ook, zolang zij daarbij niet het lijf of goed van een ander schaden. Om deze vrijheid te verdedigen staan wij een strikte scheiding van kerk en staat voor. Wij wijzen overheidsmaatregelen die welke godsdienst dan ook steunen of aanvallen af. Wij wijzen het heffen van belasting bij religieuze instellingen af om dezelfde reden dat wij alle belastingen afwijzen.

  10. HET EIGENDOMSRECHT

  Er is geen conflict tussen eigendomsrechten en mensenrechten. In werkelijkheid zijn eigendomsrechten niets anders dan mensenrechten met betrekking tot eigendom, en als zodanig verdienen zij hetzelfde respect en dezelfde bescherming als alle andere mensenrechten.
  Bovendien zijn alle mensenrechten tegelijkertijd eigendomsrechten. Zulke rechten als vrijheid van slavernij, vrijheid van meningsuiting, en persvrijheid, zijn gebaseerd op het eigendomsrecht op het eigen lichaam. Ons lichaam is evenzeer ons eigendom als rechtmatig verkregen land of materiële zaken.

  Verder vinden wij dat eigenaren het volledige recht hebben om zonder hinder hun eigendom te gebruiken, te vernietigen, of er op welke manier dan ook over te beschikken, zolang zij niet het lijf of goed van een ander schaden. Wij wijzen alle schendingen van het eigendomsrecht, de contractvrijheid, en de vrijheid van handel af, ook als deze om redenen van staatsveiligheid zouden worden geïnitieerd. Eveneens veroordelen wij pogingen van de overheid om het gebruik van eigendom te reguleren of te verbieden onder het mom van esthetiek, veiligheid, of het vergroten of afremmen van economische groei.

  Wij eisen een einde aan het belasten van onroerend goed, dat de staat tot eigenlijke eigenaar maakt van alle land, en individuen dwingt hun woningen en panden te huren van de staat.

  Daar waar door de overheid eigendom is afgenomen van de rechtmatige eigenaars, terwijl dit een schending van de rechten van het individu inhield, pleiten wij voor restitutie aan die rechtmatige eigenaars.

  11. PRIVACYBESCHERMING

  Het recht op privacy, eigendom, en het recht om te spreken of niet te spreken mag niet worden geschonden door de overheid. Correspondentie, gegevens betreffende bank- en andere financiële transacties, medische en juridische dossiers, arbeidsgegevens, elektronische gegevens zoals e-mail, en andere vastleggingen door en van communicatie tussen private contractpartijen mogen niet door de overheid ter inzage worden opgeëist zonder toestemming van de betrokken partijen.
  Wij wijzen het gebruik door de overheid van het huiszoekingsbevel om zaken te onderzoeken of in beslag te nemen die toebehoren aan onschuldige derden af.

  Als een werkgever toekomstige of huidige werknemers aan een onderzoek onderwerpt via een vragenlijst, een leugendetector, urineonderzoek voor drugs, een bloedonderzoek voor AIDS, of op andere wijze, terwijl dit een voorwaarde is van het arbeidscontract, schendt zulk een onderzoek de rechten van de werknemer niet, die immers het recht heeft die werkgever te boycotten. Contractuele afspraken – arbeidscontracten inbegrepen – moeten in een samenleving die vrijheid van samenwerking verdedigt gebaseerd zijn op wederzijdse overeenstemming. Anderzijds zijn wij tegen dergelijke onderzoeken van overheidswege, en ook tegen regels die bedrijven die met de overheid zaken doen verplichten tot dergelijke onderzoeken.

  Wij zijn tegen de algemene identificatieplicht voor welk doel dan ook. Iedere privé-persoon en iedere particuliere organisatie is echter vrij om legitimatie te eisen van een persoon alvorens met deze in zee te gaan.

  12. STAATSGEHEIMEN


  Wij veroordelen het gebruik door de overheid van de geheimhoudingsplicht om informatie voor de burgers achter te houden waar zij recht op hebben. Wij zijn voor een systeem waarbij niemand kan worden veroordeeld voor het bekend maken van staatsgeheimen tenzij de overheid kan bewijzen dat de bekendmaking:

  • het recht op privacy heeft geschonden van diegenen die gedwongen zijn informatie prijs te geven aan overheidsdienaren,

  of

  • defensieve militaire plannen onthulde zodat het vermogen om op een aanval te reageren wezenlijk verzwakt werd.


  Zonder overtuigend tegenbewijs moet het verweer dat de onthulde informatie aantoonde dat de overheid de wet heeft overtreden, leiden tot vrijspraak.

  13. IMMIGRATIE

  Wij menen dat mensenrechten niet mogen worden ontzegd op basis van nationaliteit. Wij verwelkomen alle vluchtelingen die naar ons land komen, en veroordelen de pogingen van de overheid om hen te weerhouden. Wij wijzen ten zeerste alle maatregelen af die werkgevers straffen die buitenlanders zonder werkvergunning aannemen. Zulke maatregelen breidelen de ondernemingsgeest, beperken werknemers in hun vrijheid om te werken en ontmoedigen werkgevers stelselmatig om buitenlanders aan te nemen.
  Vreemdelingen zonder identiteitsbewijs mogen niet de fundamentele vrijheden van beweging en arbeid worden ontzegd. Bovendien mag immigratie niet worden beperkt op grond van nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, of geslacht.

  Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn. Zulks op voorwaarde dat immigranten geen bijstand, subsidies, of privileges van overheidswege genieten, direct of indirect. Wij wijzen deze ondersteuning van overheidswege af, net zoals wij deze voor alle andere mensen afwijzen.

  14. DISCRIMINATIE

  Individuele rechten mogen niet door de wet worden ontzegd, beperkt, of versterkt ten koste van de rechten van anderen, op basis van welke reden dan ook.
  Discriminatie door de overheid heeft wereldwijd normale relaties tussen mensen verstoord, buren tegen elkaar opgezet, groot onrecht geschapen, en menselijk potentieel af doen nemen.

  Antidiscriminatie afgedwongen door de overheid is de keerzijde van de munt, en zal om dezelfde redenen dezelfde problemen opleveren. Hieruit volgt dat wij regulering van discriminatie, daarbij inbegrepen discriminatie door werkgevers, door huiseigenaren, of door eigenaren van zogenaamde openbare gelegenheden, afwijzen. Het recht op samenwerking houdt ook het recht om niet samen te werken in – om welke reden dan ook.

  15. ABORTUS

  Ieder mens heeft recht op zijn eigen leven en lichaam. Daarom onderschrijven wij het ‘baas in eigen buik’-beginsel. Wij steunen het recht van de vrouw om te kiezen of zij een foetus in haar lichaam wil dragen of niet.
  Wij wijzen de financiering van abortus of geboorteopwekking door belasting of verplichte premies af.


  avatar
  horinees
  forumlid


  Aantal berichten : 26
  Registratiedatum : 13-08-12
  Woonplaats : Hoorn

  Libertarische Partij - Partijprogramma Empty Re: Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bericht van horinees zo aug 26 2012, 05:57

  Ik zoek naar de ''Leuk'' button!

  Ja, mij spreekt het aan. Ik predik e.e.a al lange tijd.
  En kennelijk besmette ik Eric inmiddels ook.
  Da's mooi, want de beweging verdient het gestaag te groeien.
  Beheerder
  Beheerder
  Admin


  Aantal berichten : 389
  Registratiedatum : 08-01-09
  Leeftijd : 64
  Woonplaats : Coyhaique, Chile

  Libertarische Partij - Partijprogramma Empty Re: Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bericht van Beheerder zo aug 26 2012, 07:53

  horinees schreef:Ik zoek naar de ''Leuk'' button!

  Ja, mij spreekt het aan. Ik predik e.e.a al lange tijd.
  En kennelijk besmette ik Eric inmiddels ook.
  Da's mooi, want de beweging verdient het gestaag te groeien.

  Dat is nu precies de partij waar ik op ga stemmen en waarvan ik verwachtte dat dit jouw zou aanspreken, gezien je bijdragen over ongezonde 'bemoeienis' van de overheid en de hoge belastingen. Ik vind ook dat we minder overheid en dus meer vrijheid moeten krijgen. Nederland dankt zijn welvaart aan de productieve klasse en niet aan de ambtenaren van de overheid. Ik beschouw mijzelf ook als 'libertarist'. Sociaal moeten we zijn op vrijwillige basis, niet opgedrongen door de overheid.
  avatar
  SK-1988
  forumlid


  Aantal berichten : 5
  Registratiedatum : 19-05-20

  Libertarische Partij - Partijprogramma Empty Re: Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bericht van SK-1988 ma jun 08 2020, 01:31

  Hoe staat de partij er anno 2020 voor?

  Gesponsorde inhoud


  Libertarische Partij - Partijprogramma Empty Re: Libertarische Partij - Partijprogramma

  Bericht van Gesponsorde inhoud


   Het is nu do jul 18 2024, 06:11